• 1
1350
سید هادی میرمیران

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: شرکت ملی ذوب آهن اصفهان

مشاور طراحی بنا: سید هادی میرمیران

زمان احداث: 1350

زمان بهره برداری: 1352

بهره بردار: وزارت آموزش و پرورش

زیربنای مجموعه: 6423

تعداد طبقات: سه بلوک

سیستم سازه: اسکلت بتنی

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
در مقایسه سنت و تجدد، در جوامعی که بُروز و نمایش ظاهر و کالبد بنا، واجد اهمیت و جایگاه ویژه است، نقش معمار از هنرمندی الگوپذیر و
1401/03/23

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه)

مشاور طراحی بنا: کامران دیبا

زمان احداث: 1349

زمان بهره برداری: 1357

بهره بردار: فرهنگسرا نیاوران

زیربنای مجموعه: 4530

تعداد طبقات: دوطبقه

سیستم سازه: اسکلت بتن مسلح

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
در مقایسه سنت و تجدد، در جوامعی که بُروز و نمایش ظاهر و کالبد بنا، واجد اهمیت و جایگاه ویژه است، نقش معمار از هنرمندی الگوپذیر و
1401/03/23

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت فرهنگ و هنر)

مشاور طراحی بنا: عبدالعزیز فرمانفرمایان

زمان احداث: 1349

زمان بهره برداری: 1351

بهره بردار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری-دانشگاه امام صادق

زیربنای مجموعه: 8386

تعداد طبقات: متغیر (1تا 3 طیقه)

سیستم سازه: اسکلت بتنی