• 1

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
بنا از ترکیب سه حجم مکعب مستطیل در ساختاری H شکل بوده که بال افقی H در راستای محور شرق ـ غرب ، بال اصلی ساختمان را می سازد . بام
1398/08/08

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور

مشاور طراحی بنا: میرزا علی خان مهندس

زمان احداث: 1312

زمان بهره برداری: 1314

بهره بردار: سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور

زیربنای مجموعه: 3170

تعداد طبقات: 3 طبقه (1طبقه زیرزمین و 2 طبقه روی زمین)

سیستم سازه: دیوار باربر آجری

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
بنا از ترکیب سه حجم مکعب مستطیل در ساختاری H شکل بوده که بال افقی H در راستای محور شرق ـ غرب ، بال اصلی ساختمان را می سازد . بام
1398/08/08
1308
آرتم سردارف

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
معماری شهرهای گیلان علاوه بر تاثیر پذیری از فرهنگ و اقلیم خاص شهرهای شمال ایران، از معماری سرزمینهای هم جوار مانند روسیه تزاری و
1398/08/02

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: شهرداری رشت

مشاور طراحی بنا: آرتم سردارف

زمان احداث: 1308

زمان بهره برداری: 0

بهره بردار: شهرداری رشت

زیربنای مجموعه: 1750

تعداد طبقات: 2 طبقه

سیستم سازه: دیوار باربر

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
معماری شهرهای گیلان علاوه بر تاثیر پذیری از فرهنگ و اقلیم خاص شهرهای شمال ایران، از معماری سرزمینهای هم جوار مانند روسیه تزاری و
1398/08/02
1303
نیکلای مارکف

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
با ورود مدرنیته به ایران در دوره پهلوی، معماری ،دچار نوعی سر در گمی و چندگانگی می شود . از طرفی علاقه به معماری مدرن غرب و از
1398/07/28

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: وزارت آموزش و پرورش

مشاور طراحی بنا: نیکلای مارکف

زمان احداث: 1303

زمان بهره برداری: 1304

بهره بردار: وزارت آموزش و پرورش

زیربنای مجموعه: 8700 متر مربع

تعداد طبقات: 3 طبقه (1طبقه زیرزمین و 2 طبقه روی زمین)

سیستم سازه: دیوار باربر آجری

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
با ورود مدرنیته به ایران در دوره پهلوی، معماری ،دچار نوعی سر در گمی و چندگانگی می شود . از طرفی علاقه به معماری مدرن غرب و از
1398/07/28