• 1
1340
یوسف شریعت زاده (مهندسین مشاور پیرراز)

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
سینما به عنوان یکی از پدیده های هنر دوران مدرن آثار فراوانی بر زندگی روزمره ما داشته و دارد. در ایران با ورود به عرصه
1399/04/14

کاربری بنا: عمومی غیر دولتی

کارفرما: ----

مشاور طراحی بنا: یوسف شریعت زاده (مهندسین مشاور پیرراز)

زمان احداث: 1340

زمان بهره برداری: 1357

بهره بردار: ----

زیربنای مجموعه: 3200

تعداد طبقات: چهار طبقه

سیستم سازه: اسکلت فلزی

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
سینما به عنوان یکی از پدیده های هنر دوران مدرن آثار فراوانی بر زندگی روزمره ما داشته و دارد. در ایران با ورود به عرصه
1399/04/14
1328
محسن فروغی, حیدر غیایی و کیقباد ظفر بختیار

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: دستگاه دولت پهلوی دوم

مشاور طراحی بنا: محسن فروغی, حیدر غیایی و کیقباد ظفر بختیار

زمان احداث: 1328

زمان بهره برداری: 1334

بهره بردار: اعضای مجلس سنا

زیربنای مجموعه: 6423

تعداد طبقات: 3 طبقه

سیستم سازه: اسکلت بتنی

1325
کیقباد ظفر بختیار

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: بانک ملی ایران

مشاور طراحی بنا: کیقباد ظفر بختیار

زمان احداث: 1325

زمان بهره برداری: 1327

بهره بردار: بانک ملی ایران

زیربنای مجموعه: 2000

تعداد طبقات: 3 طبقه (1طبقه زیرزمین و 2 طبقه روی زمین)

سیستم سازه: اسکلت فلزی