• 1

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
دانشکده هنرهای زیبای تهران مانند بسیاری از مراکز علمی و هنری ، فراز و نشیبها و تغییرات زیادی را از سر گذرانده است . از گوناگونی
1398/11/19

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (وزارت فرهنگ و هنر)

مشاور طراحی بنا: رونالد دوبرل

زمان احداث: 1320

زمان بهره برداری: 1328

بهره بردار: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

زیربنای مجموعه: 20350

تعداد طبقات: 7-3 طبقه - متغیر

سیستم سازه: اسکلت بتنی

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
دانشکده هنرهای زیبای تهران مانند بسیاری از مراکز علمی و هنری ، فراز و نشیبها و تغییرات زیادی را از سر گذرانده است . از گوناگونی
1398/11/19
1320
وارطان هوانسیان

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
ساختمان جیپ، یکی از بنا های شاخص دوره اول کارهای وارتان هوانسیان در ایران است که خوشبختانه همچنان بدون تغییرات عمده، به همان شکل
1398/10/21

کاربری بنا: عمومی غیر دولتی

کارفرما: کمپانی خودروسازی جیپ

مشاور طراحی بنا: وارطان هوانسیان

زمان احداث: 1320

زمان بهره برداری:

بهره بردار: کمپانی خودروسازی جیپ

زیربنای مجموعه: 2923

تعداد طبقات: چهار طبقه

سیستم سازه: اسکلت بتنی

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
ساختمان جیپ، یکی از بنا های شاخص دوره اول کارهای وارتان هوانسیان در ایران است که خوشبختانه همچنان بدون تغییرات عمده، به همان شکل
1398/10/21

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
ساختمان بانک ملی اصفهان از جمله پروژه های دوره اول (1330-1317 ) فعالیت محسن فروغی محسوب می شود . در این دوره شیوه طراحی او را می
1398/09/23

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: بانک ملی ایران

مشاور طراحی بنا: محسن فروغی

زمان احداث: 1321

زمان بهره برداری:

بهره بردار: بانک ملی ایران

زیربنای مجموعه: 5100

تعداد طبقات: 3 طبقه (1طبقه زیرزمین و 2 طبقه روی زمین)

سیستم سازه: اسکلت بتنی

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
ساختمان بانک ملی اصفهان از جمله پروژه های دوره اول (1330-1317 ) فعالیت محسن فروغی محسوب می شود . در این دوره شیوه طراحی او را می
1398/09/23