• 1

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
گورکیان به صورت کاملا شخصی در ابتدا به عضویت جنبش مدرن در آمد و سپس از آن دست کشید. او به تنهایی این ادله را به دست داد که در
1398/09/05

کاربری بنا: مسکونی تک واحدی

کارفرما: خصوصی

مشاور طراحی بنا: گابریل گورکیان

زمان احداث: 1312-1316

زمان بهره برداری: 1316

بهره بردار: خصوصی

زیربنای مجموعه: نامشخص

تعداد طبقات: متغیر

سیستم سازه: اسکلت بتنی-اسکلت فلزی

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
گورکیان به صورت کاملا شخصی در ابتدا به عضویت جنبش مدرن در آمد و سپس از آن دست کشید. او به تنهایی این ادله را به دست داد که در
1398/09/05

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
ساختمان یا بهتر بگوییم کاخ شهرداری تبریز در مرکزی ترین نقطه شهر و در میدان شهرداری یا ساعت ، به عنوان یک نشانه شاخص شهری در هویت
1398/08/13

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: شهرداری تبریز

مشاور طراحی بنا: ----

زمان احداث: 1314

زمان بهره برداری: 1318

بهره بردار: شهرداری تبریز

زیربنای مجموعه: 7000

تعداد طبقات: 3 طبقه (1طبقه زیرزمین و 2 طبقه روی زمین) و یک برج 5 طبقه

سیستم سازه: بتن مسلح

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
ساختمان یا بهتر بگوییم کاخ شهرداری تبریز در مرکزی ترین نقطه شهر و در میدان شهرداری یا ساعت ، به عنوان یک نشانه شاخص شهری در هویت
1398/08/13
1313
آندره گدار و ماکسیم سیرو

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
2 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
موزه ایران باستان، شاید بیشترین جلوه تاریخ موزه داری ایران را داراست و این ویژگی را وامدار ساختار فضایی و کالبدی خود است ؛ ورودی
1398/08/20
وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
بنا مشتمل بر سه بخش ورودی ، سالن اصلی و بخش اداری می باشد که از آن احجامی برای نور گیری و ایجاد حیاط های مرکزی کسر شده است . سر
1398/08/11

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: انجمن آثار ملی ایران

مشاور طراحی بنا: آندره گدار و ماکسیم سیرو

زمان احداث: 1313

زمان بهره برداری: 1318

بهره بردار: موزه ملی ایران

زیربنای مجموعه: 8400

تعداد طبقات: 3 طبقه (1طبقه زیرزمین و 2 طبقه روی زمین)

سیستم سازه:

نقدها

وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
2 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
موزه ایران باستان، شاید بیشترین جلوه تاریخ موزه داری ایران را داراست و این ویژگی را وامدار ساختار فضایی و کالبدی خود است ؛ ورودی
1398/08/20
وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
1 وبسایت "نقد معماری معاصر ایران"
بنا مشتمل بر سه بخش ورودی ، سالن اصلی و بخش اداری می باشد که از آن احجامی برای نور گیری و ایجاد حیاط های مرکزی کسر شده است . سر
1398/08/11