• 1
1346
سردار افخمی و همکاران

نقدها

علی کیافر
1 علی کیافر
تئاتر شهر تهران: جامه ای نوین با اصالت، یا پیرایشی بر جامه دیگران قابلیت های معمار و معماری علی کیافر معمار، شهرساز، پژوهشگر
1400/01/17

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مشاور طراحی بنا: سردار افخمی و همکاران

زمان احداث: 1346

زمان بهره برداری: 1351

بهره بردار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

زیربنای مجموعه: 5600

تعداد طبقات: 4

سیستم سازه: اسکلت بتنی

نقدها

علی کیافر
1 علی کیافر
تئاتر شهر تهران: جامه ای نوین با اصالت، یا پیرایشی بر جامه دیگران قابلیت های معمار و معماری علی کیافر معمار، شهرساز، پژوهشگر
1400/01/17
1347
مهندسین مشاور مدام-رضامقتدر

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاور طراحی بنا: مهندسین مشاور مدام-رضامقتدر

زمان احداث: 1347

زمان بهره برداری: 1350

بهره بردار: دانشگاه شیراز

زیربنای مجموعه: 8400

تعداد طبقات: هفت طبقه

سیستم سازه: اسکلت بتنی

کاربری بنا: عمومی دولتی

کارفرما: سازمان برنامه و بودجه

مشاور طراحی بنا: کامران دیبا

زمان احداث: 1346

زمان بهره برداری: 1356

بهره بردار: مرکز هنرهای تجسمی

زیربنای مجموعه: 4224 متر مربع

تعداد طبقات: سه طبقه

سیستم سازه: اسکلت بتنی