• 1

کاربری بنا:

کارفرما: ----

مشاور طراحی بنا: ----

زمان احداث: ----

زمان بهره برداری: 0

بهره بردار: ----

زیربنای مجموعه: ----

تعداد طبقات: ----

سیستم سازه: ----