انواع نقد:
نقد آموزشی:
هدف از این گونه نقادی، ارتقاء آگاهی های حرفه ای و زیبایی شناختی و بلوغ هنری هنرجویان بود. این شکل از نقد هنری، که بیشتر در کلاسهای درس و هنرکده ها رواج داشت، هم می توانست در مورد کارهای هنرجویان کارایی داشته باشد و هم در مورد آثار هنری پیشینیان. مراد آن بود که هنرجویان بتوانند کار خود را با آثار دیگران را ارزیابی و خوب و بد آن را بسنجند.

__________________________

برگرفته از کتاب هنر نقد هنری
نوشته ی علی اصغر قره باغی
چاپ سوم
انتشارات سوره مهر
@sooremehr
www.sooremehr.ir

 01 نقد آموزشی


نقد ژورنالیستی:


پیش از پرداختن به موضوع، باید اول باید به تفاوتهای نقد و مرور هنری اشاره کرد:
مرور هنری توصیف صریح آثار به نمایش درآمده در یک نمایشگاه است و اغلب بدون اظهار نظر درباره خوبی و بدی کارها پایان می یابد، اما نقد هنری در پیوند با ارزیابی کیفیت ها و تعیین ارزش آثار بر مبنای معیارهای پذیرفته و شرح و بیان راه های دست یابی هنرمند به اهداف تجسمی خویش است.
مهم ترین مؤلفه نقد ژورنالیستی آن بود که به گونه ای از خبر و گزاره ای درباره یک رویداد فرهنگی و هنری تعبیر شود. در مجله ها و روزنامه های گذشته مجال و فضای پرداختن به تجزیه و تحلیلی سیستماتیک و زیر و رو کردن تئوری های گوناگون فراهم نبود، خواننده هم نمی خواست هر روز و هر هفته دائم درباره ی رنگ و خط و فضا و ترکیب بندی بخواند. این نوع مرور، یادآوری نمی کرد و یادآوری خود را به کوتاه ترین شکل ممکن بیان می کرد. اما از دیگران می خواست که داوری کنند و عادت انتقاد کردن را در جامعه رواج دهند.

__________________________

برگرفته از کتاب هنر نقد هنری
نوشته ی علی اصغر قره باغی
چاپ سوم
انتشارات سوره مهر
@sooremehr
www.sooremehr.ir

02 نقد ژورنالیستی