در پی معماری می‌رویم. نه اینکه قصدمان یورش، تخریب و گمراه کردن، انتقاد یا رد صلاحیت آن باشد. برای اینکه بتوانیم به معماری بیندیشیم و با تفسیر و فهم درست آن در قالب اندیشه ای فراتر از قواعد و قانون، آن را در نوع خود به اثر هنری تبدیل کنیم. دریدا